Legal

PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

1.- DRET D’INFORMACIÓ
D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 us informem de:
1.1.- Identificació de responsables:
El responsable del tractament és Fundació Privada Tr@ms amb domicili a Mollet del Vallès, Rambla Nova 26
Podeu contactar amb el nostre delegat de protecció de dades mitjançant el següent correu trams@fundaciotrams.org
1.2.- Finalitats de tractament i base jurídica
1.2.1.- Finalitat general
Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb el responsable del tractament s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.
Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.
La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb el responsable del tractament i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.
1.2.2.- Tractament d’imatges.
El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on la Fundació disposi de perfil creat i publicacions a pròpies o a premsa. Pot obtenir més informació sobre aquest apartat consultant aquesta web o contactant amb el DPO.
El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge
1.3.- Categories de destinataris.
Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:
• El personal degudament autoritzats per la direcció del responsable del tractament.

• Els proveïdors necessaris per donar compliment a la seva demanda.

• L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.
Pot ampliar aquesta informació consultant al DPO
1.4.- Transferència internacional de dades.
Per a desenvolupar les seves funcions el responsable del tractament no cedeix, ni diposita dades fora de la Unió Europea.
1.5.- Termini de conservació de la informació.
El responsable del tractament conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.
1.6.- Drets com a afectat
Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu.
Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a la Fundació Privada Tr@ms amb domicili a Mollet del Vallès o enviar un correu electrònic a l’adreça trams@fundaciotrams.org amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte.
1.7.- Dret de reclamació.
L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.
1.8.- Obligacions de l’afectat.
L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.
Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.
1.9.- Elaboració de perfils
No se’n fan.
2. CONSENTIMENT DE L’USUARI
S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades,  o si envia un missatge per correu electrònic.
Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració de la Fundació Trams que, en tot cas,  garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.
3. SEGURETAT
La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016.
4.- COOKIES I RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES
La navegació d’un usuari per aquesta web deixa com a rastre l’adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet. Només es fa servir aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés al Portal.
Per a la utilització d’aquesta web, és possible que s’utilitzin cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari. Aquesta web pot utilitzar els següents tipus de galetes:
– Cookies d’anàlisi: permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització i activitat que fan els usuaris de la nostra pàgina web, així com elaborar de perfils de navegació dels usuaris en aquestes pàgines i en les nostres aplicacions, tot això amb la finalitat d’introduir millores.
– Cookies tècniques: permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o emmagatzemar, difondre i / o compartir continguts.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació en el seu disc dur. Tots els navegadors permeten fer canvis amb la finalitat de desactivar la configuració de les galetes. Aquests ajustaments es troben ubicats en les «opcions» o «preferències» del menú del seu navegador. A continuació podrà trobar els links de cada navegador per desactivar les cookies seguint les instruccions:
– Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
– Firefox: http://goo.gl/F5pHX
– Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
– Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
– Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
L’informem, però, que hi ha la possibilitat de que la desactivació d’alguna galeta impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta web.
5. – US D’ADRECES IP
Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.
Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

 

 

PRIVACY AND INFORMATION TREATMENT

1.- INFORMATION LAW
In accordance with the provisions of article 11 of the Organic Law 3/2018, of December the 5th, on the Protection of Personal Data and guarantee of digital rights (hereinafter LOPDGDD) and article 13 of the General Regulations for the Protection of Personal Data 2016/679 we inform you that:
1.1.- Identification of the responsible:
The person in charge of the treatment is Fundació Privada Tr@ms with address: Mollet del Vallès, Rambla Nova 26
You can contact our data protection delegate using the following email trams@fundaciotrams.org
1.2.- Purposes of treatment and legal basis
1.2.1.- General Purpose
The information you provide us on the forms that you will find on the web, which you send us to our email address and those that can be generated while you are in contact with the person in charge of the treatment will be incorporated, as we give them, to a database owned by the person in charge of the treatment.
We will use the data to provide the services you request us and to send information about our activities by email or postal address.
The legal basis for this treatment will be the contractual relationship that you maintain with the person in charge of the treatment and the consent that you grant upon accepting this notice.
1.2.2.- Treatment of images.
The person responsible for the treatment will document the public event with photographs and videos in order to disseminate them to their website or other spaces for the public dissemination of information such as: the web itself, the social networks where the Foundation has a profile created and own publications or press. You can learn more about this section by consulting this website or by contacting the DPO.
The treatment of these images is legitimized with the consent of those affected or in application of article 8 of LO 1/1982 of protection of the right of honor, privacy and the image itself.

1.3.- Categories of recipients.
In order to comply with the aforementioned purposes, you will have access to your data:
The personnel duly authorized by the management of the person in charge of the treatment.

The providers needed to meet your demand.

Public administration within the scope of its powers.
You can expand this information by consulting the PDO
1.4.- International data transfer.
In order to carry out its functions, the person in charge of the treatment does not assign, or deposit data outside the European Union.
1.5.- Period of information conservation.
The person in charge of the treatment will keep their information while not revoking the consent granted when accepting this clause.
1.6.- Rights as affected
You have the right to access, rectify, delete, oppose your data to be treated, limit the treatment, request the portability of the data, not be subject to individual automated decisions and revoke the consent you grant.
In order to exercise these rights, you can write to Fundació Privada Tr@ms in  Mollet del Vallès or send an email to fundacio@fundaciotrams.org with the text «DATA PROTECTION» on the subject.
1.7.- Claim right.
The competent body to know the correct application of the norms on treatment of the information is the Spanish Authority of Protection of Data, with address in the Jorge Juan Street n. 6 of Madrid.
1.8.- Obligations of the affected person.
The affected person must provide accurate and up-to-date information in all data collection processes, being the only person responsible for violating this obligation.
The data collection forms are marked with the data that they are obligatory to provide, depending on the demand that the affected party makes. The lack of the contribution of these data may imply the impossibility of participating in the activity or providing the service requested.
1.9.- Profile development
They are not done.
2. USER’S CONSENT
It is understood that the user accepts the established conditions by pressing the ‘ACCEPT’ button found on all data collection forms, or if you send a message by email.
The personal data are stored in the general database at Fundació  Tr@ms Administration database, which, in any case, guarantees the technical and organizational measures to preserve the integrity and security of the information it treats.
3. SECURITY
The general database is equipped with the mandatory security document and has established all the technical means at its disposal to prevent the loss, misuse, alteration, unauthorized access and theft of the data that you provide us. The processing of personal data is in accordance with the regulations established in Organic Law 3/2018 on data protection and guarantee of digital rights and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 .
4.- COOKIES AND COLLECTION OF STATISTICAL DATA
The navigation of a user for this website leaves as a trace the IP address that has been assigned by its Internet access provider. Only this address is used for exclusively internal purposes, such as portal access statistics.
For the use of this website, cookies may be used. The cookies that can be used are associated only with the navigator of a certain computer (an anonymous user), and do not provide the user’s personal data for themselves. This website can use the following types of cookies:
– Analysis cookies: they allow to quantify the number of users and thus to make the measurement and statistical analysis of the use and activity that the users of our web page make, as well as elaborate navigation profiles of the users in these pages and in Our applications, all with the aim of introducing improvements.
– Technical cookies: they allow the user to navigate through the website and use the different options or services that exist there, such as controlling the traffic and communication of data, identifying the session, accessing Restricted access parts, remember the elements that make up an order, perform the purchase process of an order, make the registration or participation in an event, use security elements during navigation or store, disseminate and / or share content.
The user has the possibility to configure their browser to be warned on the screen of the reception of cookies and to prevent their installation on your hard drive. All browsers allow you to make changes in order to disable cookie settings. These settings are located in the «options» or «preferences» in the menu of your browser. Below you can find the links in each browser to disable cookies following the instructions:
– Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
– Firefox: http://goo.gl/F5pHX
– Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
– Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
– Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
We inform you, however, that there is the possibility that the deactivation of a cookie prevents or hinders the navigation or provision of the services offered on this website.
5. – US OF IP ADDRESSES
To facilitate the search of resources that we believe are of interest to you, you can find links to other pages on this website.
This privacy policy only applies to this website. The person in charge of the treatment does not guarantee compliance with this policy on other websites, nor is responsible for the accesses through links from this site.

————————
Article 8
1. The actions authorized or agreed upon by the competent authority in accordance with the law, nor when a relevant historical, scientific or cultural interest predominates, shall not be considered as a general rule.
2. In particular, the right to one’s own image will not prevent:
a) Its capture, reproduction or publication by any means, in the case of people who hold a public office or a profession of notoriety or public projection and the image is captured during a public event or in places open to the public.
b) The use of the caricature of said persons, according to the social use.
c) Graphic information about an event or public event when the image of a specific person appears as merely accessory.

The exceptions contemplated in paragraphs a) and b) shall not apply to authorities or persons performing functions that by their nature require the anonymity of the person exercising them.